SJE Absztraktok

Program előadások absztraktjai


Lőrincz Gábor: Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport tevékenysége, különös tekintettel a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával c. projekt

A Variológiai Kutatócsoport 2010. április 23-án alakult meg a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A kutatócsoport fő kutatási területe a tankönyvek szakmaiságának, módszertani kérdéseinek, illetve az anyanyelvoktatás többségi és kisebbségi kérdéseinek vizsgálata. A kutatócsoport jelenleg az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának partnereként részt vesz egy az Európai Unió ERASMUS+ programja által támogatatott nemzetközi projektben, melynek címe: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával.


Gál Gyöngyi, Török Tamás, Csehiová Ágota, Szarka Katarína, Tóth-Bakos Anita,Horváth Kinga: Mentorképzés

Előadásunkban bemutatni kívánjuk a 2020. szeptember 1-én  indult  Erasmus + KA201 Mentor Training (Project Number 2020-1-SK01-KA201–078250) nevű nemzetközi projektet, illetve a Selye János Egyetem által vállalt  – Pedagógiai Innováció című modul szakmai anyagának kidolgozási  folyamatát,  jelenlegi eredményeit. A vállalt modul tartalmának összeállítása során, elsőként feldolgoztuk a pedagógusképzésben résztvevők mentorálásával és folyamatos szakmai fejlesztésével kapcsolatos nemzetközi szakirodalmakat és az ezekhez kapcsolódó jó gyakorlatokat. A munka eddigi eredményének tekinthető: a projektben közreműködő tím által kidolgozott modul tartalma, melynek olyan összetevői vannak, mint: a pedagógiai innováció és együttműködés, minőségbiztosítás, a minőségbiztosításban rejlő innovatív lehetőségek, innováció és együttműködés a tanárok karrierjében, illetve a megfelelő tanulási és tanítási stílusok újszerű alkalmazásának lehetőségei.


Horváth Kinga, Tóth Péter: Miben térnek el a kisebbségi pedagógusok a többségtől? Szlovákiai magyar pedagógusok pályaképének értelmezése.

A nemzetiségi oktatást A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona úgy definiálja, mint a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók iskolai oktatását, amelynek legfontosabb szabályait a közoktatási törvény határozza meg. A nemzetiségi oktatás célja és feladata, amelyben leginkább eltér a többségi oktatástól, a kisebbségek nyelvén történő nevelés és tanítás, valamint a nemzetiségi történelem és hagyományok őrzése, továbbadása, és a nemzetiségi identitás gondozása. A pedagógust ebben a folyamatban kulcsfigurának tekintjük, így őket kérdeztük, hogyan látják önmagukat a rendszerben.


Borbély Diána, Józsa Krisztián, Orsovics Yvette, Horváth Kinga: Pedagógiai diagnosztika kurzus az óvodapedagógus képzésben

A pedagógusok szakmai kompetenciájának fontos építőkövét jelenti a pedagógiai értékeléssel kapcsolatos ismeretek köre. A Selye János Egyetem óvodapedagógus képzésében a pedagógiai diagnosztika önálló tantárgyként szerepel. A tantárgyat már a kezdetkor beépítették a képzésbe, ekkor a kurzus tartalma főként az elméleti tudás átadására fókuszált. Az órákon elsősorban az óvodában alkalmazott pedagógiai diagnosztika elméleti és módszertani vonatkozásainak a tárgyalására, esettanulmányok elemzésére került sor. Az utóbbi két évben a tantárgy tartalma megújult, a kurzusfejlesztés egy KEGA projekthez is kapcsolódik. A továbbfejlesztett kurzus fókuszába a gyakorlati tudás átadása került. A hallgatók a gyermekek vizsgálatára különféle módszereket tanulnak meg, ezeket a gyakorlatban is kipróbálják. E módszerek között kiemelt hangsúly van a DIFER Programcsomagon (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 4–8 évesek számára). A hallgatók megtanulják, hogy miként tudják felhasználni a diagnosztikus méréseket az óvodapedagógusi munkájukban.